Quận 2

191 Nguyễn Thị Định

316 Nguyễn Duy Trinh

Quận 3

Quận 2

191 Nguyễn Thị Định

316 Nguyễn Duy Trinh

Quận 3

Quận 2

191 Nguyễn Thị Định

316 Nguyễn Duy Trinh

Quận 3